SYMPOSIUM 2021
SAMHÄLLS-BYGGANDETS

VÄRDEN 2021

 

 

OM VÄRDEN, VÄRDERINGAR & VÄRDEKONFLIKTER I VÅR TIDS SAMHÄLLSBYGGANDE 

 


När samhället planeras, byggs och utvecklas möts olika idéer om vad som är viktigt och värdefullt. Hållbarhet, inkludering, rättvisa, tillväxt och lönsamhet är värden som ofta lyfts i samhällsbyggnadsdebatten.

Samtidigt kan olika grupper och intressen ha olika idéer om vad  som är viktigt att värna. På samma sätt kan lokala, regionala och statliga aktörer ha olika idéer om hur samhället ska utvecklas.

Vad händer när olika idéer om vad som är viktigt och värdefullt kolliderar? Går det att bygga ett samhälle som passar alla? Vilka värden prioriteras framför andra, varför, och med vilka argument?   2021 års program uppdateras efter hand!


 


Företrädare för bostadsbolag, byggherrar, departement, myndigheter, kommuner, regioner och universitet uppmuntras att delta aktivt genom att presentera egna utvecklingsprojekt, pågående arbete eller forskningsresultat.